09-8333292

בדיקת גלגילון לכיבוי אש

בדיקת גלגילון לכיבוי אש בהתאם לת"י 2206 חלק 2

תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה להתקנה של  גלגילונים לכיבוי אש עם מזנק קשיח למחצה המיועדים להתקנה בבניינים ובמבנים שונים בתעשיה.

בדיקת גלגילונים מתבצעת הן על תכנון במבנה למיקום הארונות והן על התקנת הארונות במקומם ובהתאם לתוכנית בטיחות מאושרת.

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

09-8333292